ZZO HNK-a od 16.12. počinje s distribucijom premije osiguranja za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona počinje s redovnom distribucijom premije osiguranja od 16. decembra 2019. godine. Uplate premija biti će moguće obaviti do 01. marta 2020. godine.

Prema već ustaljenoj praksi, osigurana osoba koja uplati Premiju do 01. marta 2020. godine, koristi pravo na oslobađanje od neposrednog učestvovanja – participacije u toj godini.

Osobe koje se prvi put prijavljuju na zdravstveno osiguranje mogu uplatiti premiju osiguranja u roku od 30 dana od dana prijave na osiguranje s napomenom da su na osnovu Skupštinske Odluke o dopuni Odluke o premiji-sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštitite na području HNK od 8. novembra 2016. godine, od plaćanja premijer osiguranja, oslobođena djeca do navršene 18. godine života.

Budućida je ovaj Zavod, 01. aprila 2019. godine započeo s izdavanjem elektronskih zdravstvenih iskaznica i da je veliki broj osiguranika pribavilo iste, prilikom distribucije Premija neće se aplicirati ”markice”.

 Na osnovuizvršene uplate za Premiju, a po dostavljanju primjerka uplatnice u nadležni Područni ured, ista će biti evidentirana u bazu podataka Zavoda, što će biti vidljivo u IZIS-u po očitanju zdravstvene iskaznice prilikom premija osiguranika/pacijenta.

Uplatu premijer osiguranja moguće je izvršiti kod ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta), na depozitni račun Zavoda 5550000004873298; Vrsta prihoda: 722611, a iznos uplate premije osiguranja, po osiguranoj osobi je 20,00KM.

Kako se radi o promjeni u odnosu na dugogodišnju praksu, iz čega proizlazi da će se provjera: posjeduje li osiguranik uplaćenu premiju za 2020., isključivo provjeravati u IZIS-u.


Podijeli